Vakıfların Amacı

1982 Anayasasının 3294 sayılı sosyal yardımlaşmayı teşvik kanununun 1. maddesinde belirtilen”fakru zaruret içinde ve muhtaç durumda bulunan vatandaşlar ile gerektiğinde her ne suretle olursa olsun Türkiye'ye kabul edilmiş veya gelmiş olan kişilere yardım etmek, sosyal adaleti pekiştirici tedbirler alarak gelir dağılımının adilane bir şekilde tevzi edilmesini sağlamak, sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik etmektir”. (http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.3294.pdf)

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, 3294 sayılı bu kanunun amacına uygun çalışmalar yapmak ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara nakdi ve ayni yardımda bulunmak üzere her il ve ilçede kurulmuştur.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Resmi Senedi’nin 3 üncü maddesinde Vakıfların amacı “Bu Vakfın amacı; fakru zaruret içinde ve muhtaç durumda bulunan, kanunla kurulu sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olmayan ve bu kuruluşlardan aylık ve gelir almayan vatandaşlar ile geçici olarak küçük bir yardım veya eğitim ve öğretim imkânı sağlanması halinde topluma faydalı hale getirilecek, üretken duruma geçirilebilecek kişilere yardım etmek ve sosyal adaleti pekiştirici tedbirler almak suretiyle, gelir dağılımının adilane bir şekilde tevzi edilmesini sağlamak, sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik etmektir.” şeklinde ifade olunmuştur.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının en temel amacı; adil bir gelir dağılımının sağlanması, yoksullukla mücadele edilmesi, ekonomik ve sosyal kaynakların en etkin bir şekilde kullanılması, temel ihtiyaçlarını karşılamakta yoksun nüfusun en yoksul diliminde yer alan vatandaşların sosyal yardımlarla desteklenmesi, üretime ve istihdama yönelik projeleri sürekli kılarak gelir düzeyi düşük bireylerin ekonomik ve sosyal hayata entegre edilmelerinin sağlanması olarak ifade edilmektedir.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının amacı özetle, “Fakr-u zaruret içinde bulunanlara” yardım etmektir. Her il merkezi ile her ilçe merkezinde, mülki amirin başkanlığında, çoğunluğu kamu görevlilerinden oluşan mütevelli heyet tarafından yönetilmek üzere kurulması 29.5.1986 tarih ve 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kanunu ile yapılması kararlaştırılmıştır. Söz konusu 3294 sayılı Kanun, kurulması öngörülen bu vakıfların amacını (1. madde), yönetimini (7. madde), gelirlerini (8. madde) ve vergi muafiyetlerini (9. madde) düzenlemektedir ( Emiroğlu, 2009: 58).

            Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün taşradaki faaliyetleri Türkiye çapındaki tüm il ve ilçelerde her ilde vali ve her ilçede kaymakam başkanlığında oluşturulmuş 1000 adet Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla yürütülmektedir. Böylece bu Vakıflar, devlet ile yoksul vatandaşlar arasında sosyal yardımların doğrudan ve en kısa sürede vatandaşa ulaştırılması açısından bir köprü görevi görmektedirler.

Sosyal Medya

twitterrss