SIKÇA SORULAN SORULAR

SIKÇA SORULAN SORULAR

SORU 1: Sosyal yardımlardan kimler faydalanabilir?

3294 sayılı Yasa ile oluşturulan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu kaynaklarıyla, yine aynı yasaya göre oluşturulan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla "yasanın hedef kitlesinde bulunan sosyal güvenceden yoksun, fakir durumdaki vatandaşlar" sosyal yardımlardan faydalanabilir.

SORU 2: Sosyal yardımlardan faydalanabilmek için nereye başvuru yapılmalıdır?

Konuyla ilgili detaylı bilgi ve başvuru için ikamet edilen il/ilçedeki Valilik/Kaymakamlık bünyesindeki "Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı"na (SYDV) müracaat edilmesi gerekmektedir.

Ancak, zorunlu hallerde (tedavi vb.) ikametleri dışında başka il/ilçede geçici olarak bulunanlar, zorunluluk nedenini (sevk belgesi vb.) gösteren belgeyi ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına ibraz etmek kaydıyla başvuruda bulunabilirler.

SORU 3: Sosyal yardımlardan faydalanabilmek için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğüne başvuru yapılabilir mi?

 

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü vatandaşın başvuru yeri değildir. Genel Müdürlüğümüz, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına kaynak göndermekte ve bu kaynağın kullanımına ilişkin usul ve esasları belirlemektedir. Ayrıca vakıfların ülke genelinde eş güdümü de sağlanmaktadır.

SORU 4: SYD Vakfına başvurular nasıl yapılabilir?

 • Başvuru reşit olanlar tarafından bizzat, (evli ise eşlerden biri tarafından  kendisinin  ve eşinin nüfus cüzdanını vakfa ibraz etmesi  kaydıyla)
 • Bizzat başvuruda bulunamayacak özrü ve mazereti olanlar (özürlü, yaşlı, yatalak vb.) adına kan ve sıhri hısımı, vasi ve kayyumu, komşusu, öğretmen, mahalle muhtarı gibi kişiler tarafından yapılır.

 

SORU 5: Başvuru için gerekli evraklar nelerdir?

Gerekli Belgeler Web Sayfamızda yer almaktadır.

SORU 6: Başvurular Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca nasıl değerlendirilmektedir?

İlk aşamada, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı yetkilileri başvuru formunda beyan edilen bilgilerin doğruluğunu araştırmak üzere merkezi ve mahalli bir soruşturma yürütebilir.

a) Merkezi soruşturmada, kişinin kimlik, ikametgah ve sosyal güvenlik durumu, mal varlığı gibi bilgileri bilgi işlem sistemlerinden teyit edilir.

b) Mahalli soruşturmada, kişinin hanesine ziyaret edilerek sosyal inceleme yapılabilir.

İkinci aşamada, SYD Vakıf yetkilileri sosyal incelemesi tamamlanan başvuruları karar gündemine ekler. Nihai aşamada, genellikle hafta da bir defa toplanan mütevelli heyet üyeleri karar gündemine eklenen yardım başvurularını değerlendirerek karar bağlar.

 

SORU 7: İl/İlçe Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakıflarının Mütevelli Heyetleri Kimlerden Oluşur?

İl ve ilçelerde kurulu bulunan sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları özel hukuk tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar olup, illerde vali, ilçelerde ise kaymakam başkanlığındaki mütevelli heyetler bu vakıfların karar organıdır.

Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarının mütevelli heyetlerinin oluşumu ise, 5263 sayılı kanunun 19 uncu maddesi ile belirlenmiştir.

Buna göre;

İllerde;

 • Vali, Belediye Başkanı, Defterdar, İl Milli Eğitim Müdürü, İl Sağlık Müdürü, İl Tarım Müdürü, İl Sosyal Hizmetler Ve Çocuk Esirgeme Kurumu Müdürü ve İl Müftüsü;
 • İl dahilindeki köy ve mahalle muhtarlarının valinin çağrısı üzerine yapacağı toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla kendi aralarından seçecekleri birer muhtar üye (2 muhtar)
 • İlde kurulan ve bu kanunda belirtilen amaçlara yönelik faaliyette bulunan sivil toplum kuruluşlarının yöneticilerinin kendi aralarından seçecekleri iki (2) temsilci ve
 • Hayırsever vatandaşlar arasından il genel meclisinin seçeceği iki (2) kişi;

İlçelerde;

 • Kaymakam,-Belediye Başkanı, Mal Müdürü, İlçe Milli Eğitim Müdürü, Sağlık Bakanlığının İlçe Üst Görevlisi, varsa İlçe Tarım Müdürü ve İlçe Müftüsü
 • İlçe dahilindeki köy ve mahalle muhtarlarının kaymakamın çağrısı üzerine yapacağı toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile kendi aralarından seçecekleri birer üye (2 muhtar)
 • İlçede kurulu ve bu kanunda belirtilen amaçlara yönelik faaliyette bulunan sivil toplum kuruluşlarının yöneticilerinin kendi aralarından seçecekleri bir (1) temsilci ve
 • Hayırsever vatandaşlar arasından il genel meclisinin seçeceği iki (2) kişi

Mütevelli Heyetinde Görev Yapmaktadır.

Görüldüğü üzere, vakıf mütevelli heyetleri; illerde vakıf başkanı olan vali dahil 14 kişi, ilçelerde ise kaymakam dahil 12 kişiden oluşmaktadır.

SORU 8:
 Mütevelli Heyet Toplantısında görüşülen yardım talebim red edildiği takdirde itiraz edebilir miyim?

Başvuru sahipleri vakıf mütevelli heyetinin almış olduğu karara yazılı itirazda bulunabilir. İtirazına yönelik varsa bilgi ve belgelerle birlikte itiraz gerekçesinin belirtildiği yazılı dilekçe, vakıf personeli tarafından alınır. Başvuru sahibinin dosyası yeniden görüşülmek üzere vakıf mütevelli heyetine sunulur.

SORU 9: Mütevelli Heyetince uygun görülen yardım talepleri nasıl dağıtılır?

 • Yardımların dağıtımı, vakıf mütevelli heyetinin alacağı karar doğrultusunda ayni veya nakdi olarak yapılır.
 • Yardımların, başvuru sahiplerine teslimi esas olup, vakfa gelme imkanı bulunmayan yaşlı, hasta, özürlü vb. kimsesizlere yapılacak yardımların teslimi, bir vakıf görevlisi ve hak sahibinin belirleyeceği bir kişi veya mahalle muhtarı  huzurunda ikametgahında düzenlenecek tutanakla yapılabilir.

Sosyal Medya

twitterrss