ŞARTLI GEBELİK YARDIMI

Şartlı Gebelik Yardım Programı, haksahibi gebe kadınların gebeliğin başlangıcından, doğum da dâhil olmak üzere, lohusalığın bitişine kadarki olan süreçlerinde Sağlık Bakanlığı’nca belirlenen sağlık kontrol aylarında takip ve izlemlerini düzenli olarak yaptırmaları koşuluyla, yardım almaya hak kazanılan bir şartlı nakit yardım programıdır.

Sağlanan Yardımlar:

        Şartlı Gebelik yardımı kapsamında,SB tarafından belirlenen sağlık kontrol aylarında takip ve izlemlerini düzenli olarak yerine getiren haksahiplerine gebelik, doğum ve lohusalık yardımları yapılmaktadır.

       Bu kapsamda gebelik boyunca en fazla 9 aylık süreyle sınırlı olmak üzere,gebelik yardımı adı altında aylık 35 TL;canlı ya da ölü doğum fark etmeksizin hastanede doğum yapılması şartıyla doğum takibi ödemesi adı altında bir kereye mahsus olmak üzere 75 TL; son olarak da canlı/ölü doğum fark etmeksizin, gerçekleştirilen doğumdan sonra 2 aylık lohusalık süresince, lohusalık takibi ödemesi adı altında aylık 35 TL ödeme yapılır. Haksahibinin gebeliğinin 9 aydan daha kısa sürmesi veya düşük yapılması durumunda,yalnızca doğum tarihine veya düşük yapılan tarihe kadar ödeme yapılır.

           Bu yardım programı kapsamında yapılan ödemelerin aralıkları ve artış miktarları, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulu kararıyla belirlenir.

          Başvuru:

Şartlı Gebelik Yardım Programına başvurular, resmi olarak ikamet edilen yerdeki SYDV’lere yapılır. Başvuru sırasında müracaatçılardan üzerinde T.C. kimlik numarası yazılı resmi kimlik, ehliyet veya pasaport ve Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sisteminde gözükmediği durumlarda kadının gebeliğini ispatlar belge dışında herhangi bir belge istenmeyecektir. Başvuru, tercihen gebe kadının kendisi veya 18 yaş üzerindeki herhangi bir yakını tarafından yapılır. Ancak, gebe kişinin 18 yaşın altında olması durumunda resmi nikâh şartı aranır.

 Bu yardım programına başvurular, gebeliğin herhangi bir gününde yapılabilir. Başvuran kişiye ait sistemde bir doğum bilgisi varsa yapılan doğum“Başarılı Doğum”(Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemindeki gebelik takibi,düşük veya ölü doğum olarak gelmeyip ‘Başarılı Doğum’ şeklinde gözükenler)değilse, önceki gebelikten dolayı lohusalık takip ödemeleri alınıyor olsa bile, lohusalık takip ödemeleri Vakıf Mütevelli Heyeti’nce sonlandırılarak yeni bir gebelik yardımı başvurusu yapılabilir. Ancak, yapılan doğum başarılı doğum ise, yeni bir gebelik yardım başvurusu alınabilmesi için, en son doğumun üzerinden en az 3 ay geçmiş olması şartı aranır.

 

Başvuru sırasında Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi  üzerinden yapılan SGK kontrollerinde sosyal güvencesi tespit edilenlerin yardım başvuruları Vakıf Mütevelli Heyeti tarafından “Kabul Edildi” durumuna alınamaz.

Yararlanma Şartları:

Şartlı Gebelik Yardım Programı kapsamında haksahibi olabilmek için, yardım başvurusu yapan kişinin yaşadığı hanede sosyal güvenceli herhangi bir bireyin olmaması ve ilgili hanenin muhtaç durumda olduğunun Vakıf Mütevelli Heyeti kararıyla tespit edilmesi gerekir.

 Şartlı gebelik sağlık yardım programından faydalanacak kadının, Sağlık Bakanlığı’nca belirlenen takip ve izlem dönemlerinde sağlık kontrollerini yaptırması gerekir. Buna göre, gebe kadının yaptırması gereken sağlık takip ve izlemleri aşağıdaki gibidir;

 

-       1. izlem 14. haftaya kadar (tespit ve izlem);

-       2. izlem 18-24 haftalar arasında;

-       3. izlem 28-32 haftalar arasında;

-       4. izlem 36-38 haftalar arasında,

 

olmak üzere, gebelik boyunca Sağlık Bakanlığı SağlıkNet sisteminde toplam 4 izlem takibidir.

Şartlı Gebelik Yardımı kapsamında gerçekleştirilmesi gereken izlem takipleri ve hak edilecek ödeme miktarları aşağıda detaylı bir şekilde anlatılmıştır.

           Tablodan da anlaşılacağı üzere, gebe bir bayan için toplam dört adet izlem bulunmaktadır.

 Bunlardan birincisi; gebe kadın için birinci izlem takibi ödemesinin alınabilmesi için, 1 numaralı takip bilgisinin gelmesi gerekmektedir. 1 numaralı takip bilgisi Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemine  geldiğinde, bu izlem için dört takip tutarı kadar (4 x 35 TL= 140 TL) ödeme alınabilecektir.

    İkinci izlem; gebe kadın için ikinci izlem takibi ödemesinin alınabilmesi için, 2 numaralı takip bilgisinin gelmesi gerekmektedir. 2 numaralı takip bilgisi Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemine  geldiğinde, bu izlem için üç takip tutarı kadar (3 x 35 TL= 105 TL) ödeme alınabilecektir.

           Üçüncü izlem; gebeliğin 8’inci ayının başından 8’inci ayının sonuna kadar yaptırılması gereken takiptir. Gebe bir bayan, gebeliğin 8’inci ayının başından 8’inci ayının sonuna kadar en az bir kere sağlık takibi yaptırırsa, aylık 35 TL olmak üzere, bu izlem için bir takip tutarı kadar (1 x 35 TL= 35 TL) ödeme alabilecektir.

             Dördüncü izlem; gebeliğin 9’uncu ayının başından 9’uncu ayının sonuna kadar yaptırılması gereken takiptir. Gebe bir bayan, gebeliğin 9’uncu ayının başından 9’uncu ayının sonuna kadar en az bir kere sağlık takibi yaptırırsa, aylık 35 TL olmak üzere, bu izlem için bir takip tutarı kadar (1 x 35 TL= 35 TL) ödeme alabilecektir.

           Şartlı çocuk sağlık yardım programından, bütün takiplerini düzenli ve tam olarak yaptıranlar, en fazla 315-TL (9 izlem X 35 TL= 315 TL) yardım ödemesi alabilmektedirler.

      Yukarıda ayrıntılı bir şekilde belirtilmiş olan sağlık izlem takibi aralıkları SB usul ve esasları çerçevesinde belirlenmekte olup, aralıklar üzerinde SB tarafından yapılacak değişiklikler Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemine yansıtılır. 


Şartlı Gebelik Yardım Programı, haksahibi kadının sağlık takiplerinin yapılma durumuna göre ödeme yapılan şartlı bir yardım programı olup, sistemde yardım programı için haksahibi olmak düzenli ödeme almayı garantilemez.

            Yardımın Durdurulması, Feshedilmesi ve Yeniden Başlatılması:

Şartlı gebelik yardım programı kapsamında SYD Vakıfları tarafından hanenin muhtaçlık durumunun ortadan kalktığı durumunun sosyal inceleme raporu ile yerinde tespit edilmesi halinde yardımın Vakıf Mütevelli Heyeti  tarafından fesih edilmesi gerekmektedir. Bunun dışında Vakıf Mütevelli Heyeti tarafından tespit edilmese de;

 

1.      Haksahibi kadının vefatı,

2.      Yardımı alan kişinin (ödeme yapılan kişinin) ikametini ilgili SYDV dışına taşıması, (1 ay içerisinde yeni vakfa başvuru yapılıp, başvuru kabul edilirse, ödeme kaldığı yerden devam eder),

 durumlarının herhangi birisi merkezi sorgulamalar neticesinde tespit edilirse ilgili yardım, MH kararı aranmaksızın, Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi  tarafından otomatik olarak fesih edilir.

         Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi tarafından otomatik olarak fesih edilenlerin ilgili durumları ortadan kalksa dahi, yardımları Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi  tarafından otomatik olarak tekrar verilmeye devam edilmez. Bu kişilerin şartlı gebelik yardım programına tekrar başvuru yapması ve başvuru süreçlerinin baştan başlatılması gerekmektedir. Bu durumların dışında ayrıca;

 

3.      Doğum takibi  Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemine girilmemişse, gebelik başlangıç tarihinden itibaren 52 haftalık sürenin geçmesi,

4.   Doğum takibi Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi  girilmişse, doğum tarihinden itibaren 3 ay geçmiş olması,

 

 durumlarının herhangi birisi merkezi sorgulamalar neticesinde tespit edilirse ilgili yardım, Vakıf Mütevelli Heyeti kararı aranmaksızın, Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi  tarafından otomatik olarak “tamamlandı” konumuna alınır. Yardımları Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi  tarafından otomatik olarak tekrar başlatılmaz. Ayrıca;

 

5.      Haksahibinin kendisinin sosyal güvenceli olduğu,

6.      Haksahibinin içinde yaşadığı hanedeki herhangi birisinin sosyal güvenceli olduğu,

 

durumlarının herhangi birisi merkezi sorgulamalar neticesinde tespit edilirse ilgili yardım, Vakıf Mütevelli Heyeti kararı aranmaksızın,  Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi tarafından otomatikman geçici olarak durdurulur.  

 Yapılan merkezi sorgulamalar neticesinde yardımı kesen 5’inci ve 6’ncı durumların (sosyal güvence durumu) ortadan kalktığının bir yıl içerisinde tekrar tespit edilmesi halinde, yardımı bu geçen süre içerisinde herhangi bir sebepten dolayı MH tarafından feshedilmemiş olan haksahiplerine, yeni bir başvuruya gerek duyulmaksızın, yardımları tekrar verilmeye devam edilir.

 Bu durumların (sosyal güvence durumu) ortadan kalktığının 1 yıl ve sonrasında tespit edilmesi halinde ise, yardım otomatik olarak tekrar başlatılmaz. Bu kişilerin ŞEY programına tekrar başvuru yapmaları gerekmektedir. Ayrıca, kesilen süreye ilişkin geriye dönük herhangi bir ödeme her iki durumda da hesaplanmaz.

 3’üncü durum kapsamında canlı ya da ölü doğumunu hastanede gerçekleştirdiği tespit edilen haksahibi kadınlar Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi  tarafından, yeni bir başvuruya gerek duyulmaksızın, otomatik olarak, ilgili takiplerinin girilmesi durumunda önce şartlı doğum takip ödemesi, ardından da şartlı lohusalık takip ödemesi alabilir.

ŞARTLI DOĞUM YARDIMI

Şartlı doğum takibi ödemesi, gebelik yardımlarının bir alt programı olup,gebe kadınların, doğumlarını hastanede gerçekleştirmeleri koşuluyla,tek sefere mahsus nakit yardım verilen şartlı bir ödemedir.

Sağlanan Yardımlar: 

Bu yardımda, gebe kadınlara doğumlarını hastanede gerçekleştirmeleri şartıyla, canlı ya da ölü doğum fark etmeksizin, bir kereye mahsus olmak üzere 75 TL ödeme yapılır.

 Bu yardım kapsamında yapılan ödemelerin aralıkları ve artış miktarları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulu kararıyla belirlenir.

Başvuru ve Yararlanma Şartları:

Bu yardımdan faydalanmak isteyen kişinin şartlı gebelik yardımları kapsamında başvurusunun alınması gerekmektedir. Başvuru sırasında müracaatçılardan üzerinde T.C. kimlik numarası yazılı resmi kimlik, ehliyet veya pasaport ve BSYHBS’de gözükmediği durumlarda doğumun hastanede gerçekleştirildiğine dair resmi bir belge dışında herhangi bir belge istenmez.

 

Daha önce şartlı gebelik yardımından faydalanmamış veyayardım programına ilk defa başvuracak kişiler, doğumun gerçekleştiği tarihten itibaren 1 aylık süre içinde,resmi olarak ikamet edilen yerdeki SYDV’ye başvurur. Başvuru, tercihan doğum yapan kadının kendisi veya 18 yaş üzerindeki herhangi bir yakını tarafından yapılır. Ancak,doğum yapan kişinin 18 yaşın altında olması durumunda resmi nikâh şartı aranır ve bu kişiye de şartlı doğum yardımı yapılır.

 

Hâlihazırda,şartlı gebelik yardımında haksahibi olan kişilerin ise, şartlı doğum takibi ödemesi haksahibi olabilmeleri için ayrıca bir başvuru yapmayacaklardır.

 Başvuru şartları ile ilgili diğer hususlar şartlı gebelik yardım programıyla aynıdır. 

ŞARTLI LOHUSALIK YARDIMI

        Şartlı lohusalık takibi ödemesi, şartlı gebelik yardım programının bir alt ödeme programı olup, gebe kadınların doğumdan sonraki meydana gelebilecek sağlık risklerini en aza indirmek amacıyla, SB tarafından belirlenen sağlık kontrol aylarında takip ve izlemlerini düzenli olarak yaptırılması koşuluyla, ödeme hazırlanan bir yardımdır. 

           Sağlanan Yardımlar:

Şartlı lohusalık yardımı, şartlı gebelik yardım programına kayıtlı olan kadının doğumu hastanede gerçekleştirmesi şartıyla yapılmaktadır. Bu kapsamda, canlı/ölü doğum gerçekleştirip gerçekleştirmemesine bakılmaksızın, gerçekleştirilen doğumdan sonra Sağlık Bakanlığı’nca belirlenen sağlık kontrol aylarında takip ve izlemlerini düzenli olarak yaptırması koşuluyla, aylık 35 TL olmak üzere en fazla iki ay ve toplamda en fazla 70 TL ödeme yapılmaktadır.

 Bu yardım programı kapsamında yapılan ödemelerin aralıkları ve artış miktarları, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulu kararıyla belirlenir.

Başvuru ve Yararlanma Şartları:

Bu yardımdan faydalanmak isteyen kişinin şartlı gebelik yardımları kapsamında başvurusunun alınması gerekmektedir. Başvuru sırasında müracaatçılardan üzerinde T.C. kimlik numarası yazılı resmi kimlik, ehliyet veya pasaport ve Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sisteminde gözükmediği durumlarda doğumun hastanede gerçekleştirildiğine dair resmi bir belge dışında herhangi bir belge istenmez.

 Şartlı gebelik ya da şartlı doğum takip ödemesi kapsamında haksahibi olmayan ve yardım programına ilk defa başvuracak kişiler, doğumun gerçekleştiği tarihten itibaren 1 aylık süre içinde, resmi olarak ikamet edilen yerdeki SYDV’ye başvurur. Başvuru, tercihan doğum yapan kadının kendisi veya 18 yaş üzerindeki herhangi bir yakını tarafından yapılır. Ancak, doğum yapan kişinin 18 yaşın altında olması durumunda resmi nikâh şartı aranır ve bu kişiye de şartlı doğum yardımı yapılır.

 Hâlihazırda, Şartlı Gebelik Yardımında hak sahibi olan kişilerin ise, şartlı lohusalık takibi ödemesi haksahibi olabilmeleri için ayrıca bir başvuru yapmayacaklardır. Lohusalık takip bilgisinin Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi tarafından tespit edilmesi ile birlikte, şartlı gebelik yardımında hak sahibi olan kişi, otomatik olarak şartlı lohusalık takibi ödemesi için haksahibi olacaktır.

 Başvuru şartları ile ilgili diğer hususlar, şartlı gebelik yardım programıyla aynıdır.

Şartlı lohusalık yardım programından faydalanacak kadının, SB tarafından belirlenen takip ve izlem dönemlerinde, sağlık kontrollerini yaptırması gerekmektedir. Buna göre, lohusa kadına yapılacak sağlık takip ve izlemler şu şekildedir;

 

-       Doğumu takiben hastanede 0-1 saatleri arasında 1. izlem;

-       Doğumu takiben hastanede 1-6 saatleri arasında 2. izlem;

-       Doğumu takiben hastanede 6-24 saatleri arasında 3. izlem;

-       Lohusa taburcu olduktan sonra evde veya sağlık kuruluşunda doğumu takiben 2-5 Günler arasında 4. izlem;

-       Doğumu takiben 13-17 günler arasında 5. izlem;

-       Doğumu takiben 30-42 günler arasında 6. izlem olmak üzere

 

lohusalık boyunca Sağlık Bakanlığı SağlıkNet sistemindeki toplam 6 izlemtakibi bilgileridir. Sağlık Bakanlığı’nca belirlenen izlemlere göre, BSYHBS üzerinden SağlıkNet takip parametreleri oluşturulmuştur.

Şartlı lohusalık takibi ödemesi yardımı kapsamında gerçekleştirilmesi gereken izlem takipleri ve hak edilecek ödeme miktarları aşağıda detaylı bir şekilde anlatılmıştır.

Tablodan da anlaşılacağı üzere, gebe bir bayan için toplam iki adet izlem bulunmaktadır.

         Bunlardan birincisi; doğumun yapıldığı tarihten başlayıp doğumun yapıldığı tarihten itibaren iki aylık sürenin sonuna kadar yaptırılması gereken takiptir. Doğum yapan bir bayan, bu ilk beş takipten en az bir kere kendisi için sağlık takibi yaptırırsa, aylık 35 TL olmak üzere, bu izlem için bir takip tutarı kadar (1 x 35 TL= 35 TL) ödeme alabilecektir.

 

İkinci izlem; doğumun yapıldığı tarihi izleyen ikinci ayın başından başlayıp, ikinci ayın sonuna kadar olan sürede yaptırılması gereken takiptir. Doğum yapan bayan, bu sürede en bir kere kendisi için sağlık takibi yaptırırsa, aylık 35 TL olmak üzere, bu izlem için bir takip tutarı kadar (1 x 35 TL= 35 TL) ödeme alabilecektir.

 

Şartlı lohusalık yardım programından, bütün takiplerini düzenli ve tam olarak yaptıranlar, en fazla 70-TL (2 izlem X 35 TL= 70 TL) yardım ödemesi alabilmektedirler.

 

Yukarıda ayrıntılı bir şekilde belirtilmiş olan sağlık izlem takibi aralıkları SB usul ve esasları çerçevesinde belirlenmekte olup, aralıklar üzerinde SB tarafından yapılacak değişiklikler Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemine  yansıtılır. 

 

Şartlı gebelik sağlık yardım programı, haksahibi kadının sağlık takiplerinin yapılma durumuna göre ödeme yapılan şartlı bir yardım programı olup, sistemde yardım programı için haksahibi olmak düzenli ödeme almayı garantilemez.

 

 

 

   

 

 

 

Sosyal Medya

twitterrss